Transfers NEW
Matches
Events
Rankings
Stats
Forums
Spoiler-free:

Kiki

Marcus Jacob

– aliases: xZoL
@xZoL_ow
Australia